Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT 

Fiona van Dijk

Fiona van Dijk, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56023820, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Fiona van Dijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 • Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Fiona van Dijk persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) cliënten
 2. leercliënten
 3. supervisanten
 4. (potentiële) deelnemers aan bijeenkomsten van Fiona van Dijk
 5. bezoekers aan de praktijk van Fiona van Dijk
 6. bezoekers van www.fionavandijk.nl
 7. alle overige personen die met Fiona van Dijk contact opnemen of van wie Fiona van Dijk persoonsgegevens verwerkt
 • Verwerking van persoonsgegevens

Fiona van Dijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
 3. met toestemming van de betrokkene worden verkregen middels e-health of video/audio-opnames
 • Doeleinden verwerking 

Fiona van Dijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
 • Rechtsgrond

Fiona van Dijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst
 • Verwerkers

Fiona van Dijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Fiona van Dijk persoonsgegevens verwerken. Fiona van Dijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

Fiona van Dijk maakt gebruik van de volgende verwerkers: TROMP BX, EMBLOOM

 • Persoonsgegevens delen met derden

Fiona van Dijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Fiona van Dijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

 • Doorgifte buiten de EER 

Fiona van Dijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Fiona van Dijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 • Bewaren van gegevens

Fiona van Dijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Fiona van Dijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst 
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens 
 • Wijzigingen privacystatement

Fiona van Dijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Fiona van Dijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Fiona van Dijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Fiona van Dijk door het contactformulier op de website www.fionavandijk.nl in te vullen. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Fiona van Dijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Fiona van Dijk door het contactformulier op de website www.fionavandijk.nl in te vullen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Scroll naar boven