Klachtenregeling en Privacystatement

Klachtenregeling

Ik werk volgens de beroepscodes van het NIP, de LVVP, en de NVGZP. Wanneer u niet tevreden bent over mij of mijn behandeling hoop ik dat u dit met mij deelt, zodat we het samen kunnen bespreken en oplossen.

Mocht u daarna toch nog ontevreden zijn, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Hiervoor verwijs ik u naar de klachtenregeling van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ 

 

PRIVACYSTATEMENT

FE van Dijk, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56023820, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe FE van Dijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie FE van Dijk persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) patiënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van FE van Dijk;  
 3. alle overige personen die met FE van Dijk contact opnemen of van wie FE van Dijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

FE van Dijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Doeleinden verwerking 

FE van Dijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 

Rechtsgrond

FE van Dijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

FE van Dijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van FE van Dijk persoonsgegevens verwerken. FE van Dijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens delen met derden

FE van Dijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. FE van Dijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

Doorgifte buiten de EER 

FE van Dijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt FE van Dijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Bewaren van gegevens

FE van Dijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. FE van Dijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar); 
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

Wijzigingen privacystatement

FE van Dijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van FE van Dijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht FE van Dijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met FE van Dijk door een e-mailbericht te sturen via cliënt login.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop FE van Dijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met FE van Dijk door een e-mailbericht te sturen via cliënt login. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

Scroll naar boven